Õiguslik taust

Lucreds Plus OÜ on uuringuid avaldav ettevõte ega paku oma tellijatele individuaalset investeerimisnõustamist. Meie avaldatav teave põhineb meie ja Weiss Research, Inc.-i seisukohtadel, statistilistel- ja finantsandmetel ning sõltumatutel uuringutel. Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et pakkuda võimalikult täpset ja ajakohastatud teavet, ei saa meie avaldatud teave arvestada teie isiklike rahaliste vahendite ja eesmärkidega ning seetõttu ei ole meie antav teave mõeldud kasutamiseks teie jaoks kohandatud soovitusena osta, hoida või müüa väärtpabereid või osaleda mis tahes kauplemisstrateegias. Selliseid soovitusi võib anda ainult teie valitud isiklik nõustaja või väärtpaberimaakler.

Enamik investeeringuid on seotud ohuga saada kahju. Kuigi me teeme kõige endast oleneva teie algkapitali kaitsmiseks, võite te kaotada raha. Kui kapitali säilitamine on eesmärk teatud osa teie vahendite jaoks, arvame, et peaksite need vahendid investeerima konservatiivsetesse investeeringutesse, näiteks lühiajalistesse USA riigikassa väärtpaberitesse või teistesse samaväärsetesse väärtpaberitesse. Lisateavet mõistliku investeerimise kohta leiate ka USA Väärtpaberite ja Börsikomisjoni kodulehelt aadressil www.sec.gov, Financial Industry Regulatory Authority kodulehelt aadressil www.finra.org ja Finantsinspektsiooni kodulehelt aadressil www.fi.ee.

Suurem osa meie avaldatavast informatsioonist pärineb esmastest infoallikatest, sealhulgas Ameerika Ühendriikide valitsusasutustelt, finantsasutustelt või börsil noteeritud äriühingutelt. Arvame, et meie andmeallikad on täpsed, kuid me ise ei kontrolli nende täpsust. Seetõttu ei saa me kinnitada, et teave on täpne või täielik. Samuti ei garanteeri me mis tahes investeerimisotsuste edukust. Võite seda teha ise meie andmete, teabe või soovituste abil.

Teenuse tulemuslikkuse jälgimiseks palutakse tellijatel anda oma maaklerile luba jagada meiega aruandeid meile kauplemise tulemuste väljaselgitamiseks. Kui maakleri dokumendid on mõne konkreetse kaubandusvaldkonna jaoks olemas, kasutame me neid, et leida netokasumi summa (kasum peale komisjonitasude maha arvamist). On loomulik, et iga tellija tulemused võivad erineda olenevalt tegelikest hindadest ja makstud komisjonitasudest. Kui maakleri dokumendid ei ole kättesaadavad, hindame komisjonitasu sisaldavaid tulemusi, mis põhinevad peale iga soovituse avaldamist kujunevatel turuhindadel.

Lisaks võivad näited potentsiaalsete tootlustulemuste kohta mõnikord põhineda simuleeritud, mitte tegelikel tehingutel, ning sisenemise ja väljumise hinnad, mida oleks võinud saada tavapäraste turutingimuste korral, võivad olla oletuslikud. Sisenemis- ja väljumistasud ei kajasta ega sisalda hinnavahest tulenevaid kulusid, turu viivitustega seotud kulusid ega tasusid ja komisjonitasusid. Tellijad võivad ja võivad mitte saavutada sarnaseid tulemusi.

Ehkki tellijate tegeliku kogemuse hindamiseks on tehtud kõik jõupingutused, tuleb enamikku tulemuslikkuse näitajaid pidada hüpoteetilisteks ja varasem tulemuslikkus ei taga tulemuslikkust tulevikus. Hüpoteetilistel või simuleeritud tootlustulemustel on teatud kaasnevad piirangud. Erinevalt tegelikust andmetest tootluse kohta ei kirjelda simuleeritud tulemused tegelikku kauplemist. Samuti, kuna tehinguid ei ole tegelikult tehtud, võib tulemuste puhul olla teatud turutegurite, näiteks likviidsuse puudumise mõju olla ala- või ülehinnatud. Simuleeritud kauplemisprogrammid on üldiselt loodud tagantjärele. Ühegi konto kohta ei saa öelda, et see saavutab või ei saavuta kasumit või kahjumit sarnaselt mudelis näidatule.

Viited varasema tulemuslikkuse näidetele ei ole mõeldud portfelli tulemustest täieliku pildi saamiseks. Teie tulemused võivad märkimisväärselt varieeruda, sõltudes erinevatest faktoritest, sealhulgas sellest, (a) millal te alustate või lõpetate investeerimise, (b) milliseid soovitusi te otsustate järgida, (c) kui palju raha te iga soovituse puhul otsustate investeerida, (d) millised on konkreetsed hinnad, mida te saate, (e) maakleritasud, mida te maksate, (f) intressitulu, mille te teenite investeerimata vahenditelt, ja (g) kaotatud ja võidetud tehingute arv ja suurus.

Erandlikud väärtpaberid, nagu valitsuse väärtpaberid ja avatud investeerimisfondid, välja arvata, on kõigil Lucreds Plus OÜ, Weiss Group, Inc ja Weiss Research, Inc.-i töötajatel keelatud soetada väärtpabereid või teha investeeringuid, mida on soovitatud meie väljaannetes, kooskõlas ettevõtte töötajate isiklike väärtpaberitehingute (PST, Personal Securities Transaction) eeskirjadega.

LUCREDS PLUS-i VASTUTUSE PIIRANG

LUCREDS PLUS’i vastutus, mis tuleneb lepingust, õiguserikkumisest, hooletusest või muust, piirdub otsese ja tegeliku kahjuga, mis ei ületa tellija poolt Lucreds Plusile makstud tasusid. Lucreds Plus ei vastuta tegevusest tuleneva, juhusliku, rahalist karistust kaasa toova, erilise või kaudse kahju ega kahjutasu eest, mis tuleneb otse või kaudselt Weissi pakutavate materjalide kasutamisest või nendele tuginemisest.

Lucreds Plus ei vastuta otse ega kaudselt mis tahes kahjude eest, mis on seotud (1) turuväärtuse vähenemise või investeeringu kaotusega; (2) tellija võimetusega kasutada Lucreds Plusi veebisaiti või mõnda muud Lucreds Plusi pakutavat materjali allikat, või neile hilinemisega ligipääsemisega; (3) mistahes materjali puudumisega Lucreds Plusi veebilehel; (4) Lucreds Plusi ebaõnnestumisega materjalide edastamisel või edastamisega hilinemisega (5) mis tahes veaga materjali edastamisel; või (6) tellija poolt mis tahes investeerimisuuringute kasutamisega, mis ei pruugi olla sobivad valdkonna standardite alusel. Lucreds Plus ja tellija nõustuvad, et ülalnimetatud tingimused ei saa olla Lucreds Plusi ja tellija vahelise lepingu rikkumise tõenäoline põhjus. „Riskita” ja „riskivaba” viitavad üksnes tellimishindade tagasimaksmise poliitikale.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

KÕIK LUCREDS PLUS-i PAKUTAVAD MATERJALID ON ALGSEL KUJUL JA LUCREDS PLUS EI ANNA ÜHTEGI OTSEST EGA KAUDSET GARANTIID, SEALHULGAS GARANTIID KAUPLEJATE VÕIMEKUSE VÕI KONKREETSE EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS SOBIVUSE KOHTA.

NÕUSOLEK JA KOKKULEPE

Lucreds Plusi ja tellija vahelisi teisi vastupidise sisuga kokkuleppeid ja muud omavahelist suhtlust arvesse võtmata, tähendab mis tahes Lucreds Plusi pakutava materjali vastuvõtmine või kasutamine mis tahes ajal ja mis tahes vahendite abil, kas otse või kaudselt, et tellija on aktsepteerinud vastutuse välistamise kokkuleppe ja selle tingimused.

KOLMANDA OSAPOOLE VEEBISAIDID, TOOTED JA TEENUSED

Lingid sellel veebilehel, meie tasuta igapäevastes investeerimise uudiskirjades Money and Market ja Uncommon Wisdom on loodud teie mugavuse huvides. Kui te lahkute sellelt saidilt või uudiskirjade Money and Markets or Uncommon Wisdom lehelt siin toodud lingi kaudu, ei ole lingist avaneva veebilehe sisu loonud meie ettevõte. Me ei vastuta, me ei ole loonud ega üle vaadanud nende saitide sisu. Me ei anna mingisuguseid garantiisid ega tagatisi kolmandate osapoolte esitatud elektroonilisele sisule, sealhulgas elektroonilise sisu täpsusele, kvaliteedile või õigeaegsusele, ega vastuta selle eest.

AUTORIÕIGUSE TEADE

Lucreds Plus OÜ omab kogu selles teenuses sisalduva teabe autoriõigust, kui pole teisiti märgitud. Muude osapoolte kaubamärgid ja teenindusmärgid, millele võidakse siin viidata, on nende omanike omand. Võite trükkida välja siin dokumendis sisalduvat teavet ainult isiklikuks kasutamiseks, kuid te ei või seda teavet reprodutseerida ega teistele levitada, kopeerida teavet oma serverisse või lisada linke Lucreds Plusi veebisaidile ilma Lucreds Plusi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Sellest teenusest saadud teabe kasutamine või paljundamine muudel eesmärkidel on selge sõnaga seadusega keelatud ning see võib kaasa tuua tsiviil- ja kriminaalkaristuse. Rikkujad võetakse vastutusele maksimaalses ulatuses.

VEEBISAIDIGA KONTAKTEERUMINE

Kui teil on selle avalduse kohta küsimusi, selle veebisaidi tavade või teie tegemistega seotud selles veebilehel, võite meiega ühendust võtta kasutades selleks online kontakt vormi, või kirjutada meile

Email: info@lucreds.ee

Aadress: Harjumaa, Tallinn, Hobujaama tn 4, 10151